Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CSVeterans


§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy CSVeterans, zwany dalej Sklepem , dostępny pod adresem internetowym www.csvmed.pl prowadzony jest przez  CSVeterans spółka cywilna  prowadzącą działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 554-296-98-23, REGON 381073943. 
 2. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną został przygotowany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.) i stanowi integralną część Umowy Sprzedaży  Produktów oferowanych przez Sklep.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu  oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu  obowiązujące na terenie Polski. 
 4. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem Umowy Sprzedaży. Regulamin udostępniany jest również w formie pliku  PDF, który umożliwia jego pozyskanie (pobranie), odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych www opisane  szczegółowo w § 4 niniejszego Regulaminu.
 6. Przedmiotem sprzedaży są Produkty prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

 

§ 2 Słownik pojęć

 • Sprzedawca - spółka cywilna osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pod wspólna nazwą CSVeterans spółka cywilna, 85-796 Bydgoszcz, ul. Pod Skarpą 79, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 554-296-98-23, REGON 381073943.
 • Klient  - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 • Konsument – Klient (Kupujący) będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu Cywilnego).
 • Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu. 
 • Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.csvmed.pl  za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
 • Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 • Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
 • Zamówienie – następuje po potwierdzeniu przez Sklep złożonej oferty zawarcia umowy przez oświadczenie Klienta  składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę  Produktów .
 • Konto Klienta (Moje Konto) - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane Klienta służące między innymi do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat;
 • Formularz rejestracji - interaktywny formularz dostępny na stronie Sklepu, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia (oferty zawarcia umowy) - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Klientowi oferty zawarcia umowy, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów, sposobów dostawy i płatności.
 • Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania ze sklepu wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji. Wiadomość ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Klienta oferty.
 • Produkt - towar lub usługa prezentowana i dostępna aktualnie na stronie Sklepu
 • Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie. Płatność dokonywana przed realizacją Zamówienia (przedpłata);
 • Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line. Płatność dokonywana przed realizacją Zamówienia (przedpłata);
 • Płatność kartą kredytową – płatność wykonywana przez Klienta za pomocą karty kredytowej, za pośrednictwem systemów płatności on-line. Płatność dokonywana przed realizacją Zamówienia (przedpłata);
 • Płatność przy odbiorze (płatność za pobraniem) - płatność dokonywana przez Klienta podczas odbioru zamówienia od kuriera lub w punkcie odbioru zamówienia.
 • Treść Cyfrowa -treść w rozumieniu art. 2 pkt. 5ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), tzn. dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, takie jak m.in. programy komputerowe, aplikacje,
 • Format PDF  - format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF;
 • DRM (Digital rights management) -cyfrowe zarządzanie prawami. System zabezpieczeń mający przeciwdziałać nielegalnemu, niezgodnemu z wolą właściciela praw używaniu danych;
 • Kodeks cywilny -ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.);
 • Ustawa o prawach konsumenta -ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną -ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);

 

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy:  CSVeterans spółka cywilna, 85-795 Bydgoszcz, ul. Pod Skarpą 79
 2. Adres e-mail Sprzedawcy (Dział Obsługi Klienta): info@csvmed.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy (Dział Obsługi Klienta): +48 720 233 233
 4. Numer telefonu mobilnego Sprzedawcy (Dział Obsługi Klienta): +48 720 233 233
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy PKO BP: 62 1020 1475 0000 8002 0273 1107
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach  8.00-16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 

§ 4 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu

 1. Do korzystania ze Sklepu przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

 

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta Klienta widoczne w zakładce sklepu Moje Konto, zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 7. Informacje dotyczące poszczególnych Produktów  nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 8. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Produkcie). W przypadku otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych.

 

§ 6    Zakładanie Konta Klienta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto Klienta w Sklepie, nazwane na stronie Sklepu - Moje Konto, należy wypełnić interaktywny Formularz rejestracji. Rejestracja Konta Klienta może odbywac się bezpośrednio ze strony Sklepu lub poprzez konto Google. Do założenia Konta niezbędne jest podanie następujących danych: danych osobowych, danych adresowych, numeru NIP (dla wystawienia faktury), adresu email, numeru telefonu  dla celów kontaktu z kurierem. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne.
 2. Rejestracja  i założenie Konta Klienta w Sklepie oraz korzystanie z niego jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto Klienta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła  ustanowionych w Formularzu rejestracji. Hasło wymaga podania 6 znaków.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto Klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7  Zasady składania Zamówienia

 1. Sprzedawca umożliwia kontakt oraz składanie ofert zawarcia umowy poprzez złożenia Zamówienia w następujący sposób:
 • za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz;
 • przez telefon na numer: +48 720 233 233
 • pocztą elektroniczną (e-mail na adres: info@csvmed.pl)
 1. Koszt połączeń telefonicznych jest zgodny z posiadaną przez Kupującego taryfą.  
 2. W celu złożenia oferty zawarcia umowy (Zamówienia) należy: 
 • wejść lub Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 • zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) lub przejść na przeglądania Produktów- w dziale Menu z  rozwijalnej listy wybrać interesującą nas kategorię;
 •  wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” i przejść do pierwszego etapu Zamówienia (Twój Koszyk) na stronie Sklepu pod nazwą Zawartość Twojego Koszyka gdzie można albo zakończyć przeglądanie Produktów i nacisnąć przycisk „Zamawiam” (przejść do drugiego etapu Zamawiania - Twoje Dane) albo przycisk „Kontynuuj Zakupy” i powrócić do listy produktów w Sklepie; Po naciśnięciu przycisku „Zamawiam” nie można zmieniać ilości zamówionych Produktów w Koszyku.
 •  w dziale Twój Koszyk należy wybrać jeden ze sposobów dostawy i zaznaczyć w odpowiednim   polu przyciskiem,
 •  w dziale Twój Koszyk należy wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 •  Klient w każdej chwili może po naciśnięciu przycisku „Koszyk” zobaczyć Zawartość Twojego Koszyka oraz wybrane Produkty i dokonać modyfikacji Zamówienia pod względem ilościowym, sposobu dostarczenia i sposobu płatności.
 •  po naciśnięciu przycisku „Zamawiam” przechodzimy do strony logowania ( drugi etap – Twoje Dane) , gdzie albo należy zalogować się na Konto Klienta – konto w Sklepie albo skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia – Zakupów bez rejestracji; Klient na tej stronie może także zalogować się do Konta Klienta Sklepu przez konto Google.
 •  Klient, który nie posiada Konta w Sklepie może dokonać rejestracji na stronie logowania przez wybór przycisku „ Zarejestruj się” aby utworzyć Konto w Sklepie; • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia - Zakup bez rejestracji – naciśnij w tej części przycisk „Złóż zamówienie” aby wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie w wymaganych polach oznaczonych gwiazdką danych odbiorcy Zamówienia, adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj odbiorcy (firma lub osoba fizyczna) , adresu przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury i NIP, adres dostawy jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, oraz zaznaczyć pole o zapoznaniu i zaakceptowaniu warunków regulaminu sklepu,
 • gdy jest brak wpisania wymaganych danych lub zaznaczenia wymaganego pola nie można przejść do trzeciego etapu Zamówienia – przycisk „Podsumowanie”
 • kliknąć przycisk “Podsumowanie„ aby przejść do trzeciego etapu „Podsumowanie” gdzie należy sprawdzić zamówiony towar, ilość, cenę. Należy sprawdzić poprawność adresu do wysyłki, sposób zapłaty .i sposób dostawy oraz można jeszcze tutaj to zmieniać. Na tym etapie nie można zmienić ilości towaru – jeżeli chcemy zmienić – przyciskamy przycisk „Wstecz” i wracamy do Koszyka. Przy akceptacji zapisów „ Podsumowania” przyciskamy przycisk „Potwierdzam zakup” i przechodzimy do ostatniej czwartej części etapu Zamówienia – „ Potwierdzenia”
 • w polu „ Potwierdzenie” zostaje nadany nr Zamówienia, wypisane wszystkie dane do faktury i informacja, że został wysłany mail do Klienta aby zwrotnie dokonał poprzez link podany w mailu potwierdzenia zamówienia. W mailu potwierdzone sa informacje z zamówienia i informacja, że zamówienie zostanie przekazane po otrzymaniu płatności. Dodatkowo w mailu sa informacje o prawie klienta odstąpienia od umowy i jakie to wywołuje skutki. Do maila w zdaniu poprzednim lub osobnym mailem zostanie wysłana do Klienta faktura pro-forma (opcjonalnie).
 1. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa  ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów lub usług ze Sklepem. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania ze sklepu wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji. Wiadomość ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Klienta oferty.
 2. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności produktów u dostawców Sklepu. Z tą chwilą uważa się umowę sprzedaży między Sklepem a Klientem za zawartą.
 3. Zawierając umowę sprzedaży ze Sklepem i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Sklep w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).
 4. Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Jednakże akceptacja Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Sklepu do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej. 
 5. W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej Sklep przekaże Klientowi fakturę w wersji papierowej, przekazując oddzielnie na adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura.
 6.  Sklep wystawi fakturę w momencie wysyłki zamówienia z magazynu. Sklep wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub zakładaniu Konta Klienta.
 7. W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wysławiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania zamówienia i zamieszczona na stronie Sklepu w Koncie Klienta, w szczegółach zamówienia, którego faktura korygująca dotyczy.

 

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu na terytorium Polski:
 • Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa (wybrane towary);
 • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 85-795 Bydgoszcz, ul. Pod Skarpą 79.
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności na terytorium Polski:
 • Płatność przy odbiorze
 • Płatność za pobraniem
 • Płatność zwykłym przelewem na konto Sprzedawcy w jednym z systemów płatności akceptowanych przez Sklep - realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu. 
 • Płatności elektroniczne
 • Płatność kartą płatniczą (opcja).
 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu w zakładce Płatności i Dostawa.
 2. Zastrzegamy sobie, że dla wybranych produktów mogą być dostępne jedynie niektóre z form płatności lub dostawy.

 

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim potwierdzeniu oferty złożonej przez Klienta (Zamówienia) za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, przyjęcie oferty oraz jednocześnie przyjmuje, bądź też nie Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa w § 9 ust. 2 Regulaminu, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod podany w tej informacji numer telefonu lub kontakt za pomocą poczty e-mail, w celu skorygowania niezgodności w zamówieniu
 4. Korekta treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu, gdy Produkt nie został jeszcze wysłany.  
 5. Wszelkie dokumenty przesyłane do Klienta podczas realizacji Zamówienia zapisywane są w formacie PDF, dlatego Kupujący w celu dokonania Zakupów w Sklepie Sprzedawcy powinien posiadać komputer z dostępem do internetu oraz program umożliwiający przeglądanie plików zapisanych w formacie PDF.
 6. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej (plik PDF): potwierdzenia złożenia Zamówienia, niniejszego Regulaminu oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta: 
  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 (słownie jednego) dnia kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 2 (słownie: dwóch) dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru jednak nie później niż w dniu odbioru przesyłki.
 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 9 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 
 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.  W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 3. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

      a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatnośc elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

       b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

       c) W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

      d) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.\

       e)  W przypadku płatności ratalnej, realizacja Zamówienia następuje po uzyskaniu przez Kupującego pozytywnej decyzji kredytowej. W przypadku decyzji negatywnej, Kupujący może zmienić sposób realizacji płatności, bądź Zamówienie anulować.

       f) Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient  może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta  stosownego oświadczenia do Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. Klient ma obowiązek zwrócić produkt do Sklepu niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 5. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 6. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 7. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. w przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy zawartej na odległość to Umowę uważa się za niezawartą.
  2. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Zwracamy uwagę, że niektóre Produkty ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane w trybie zwykłym pocztą.
  3. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  7. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 1.  Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  9. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

§ 11 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. Produkty  sprzedawane przez Sklep pochodzą z bieżącej produkcji oraz są produktami pełnowartościowymi, dystrybuowanymi bezpośrednio przez producentów lub ich przedstawicieli  i posiadającymi pełną gwarancję producentów. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. 
 4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 
 7. Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 8. W przypadku stwierdzenia wady produktu i skorzystania przez Klienta  z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia produktu i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady produktu. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Klient może żądać: 
  1. naprawy produktu,
  2. wymiany produktu na wolny od wad,
  3. obniżenia ceny produktu,
  4. albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 1. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem i wypełnionym formularzem reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.   
 2. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 3. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie Produktu w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem. Opis wady produktu będzie każdorazowo wskazany na Stronie produktowej.
 4. W przypadku sprzedaży Produktu opisanego w punkcie 11 w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

 

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 1. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy  internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, która pozwala na internetowe rozstrzyganie sporów.  

 

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Dane osobowe są chronione w oparciu o obowiązujące przepisy prawa a w tym o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz o ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego   zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży , a gdy Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym. Podstawą przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na CS Veterans (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostepnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych. 

3. Przetwarzanie danych osobowych jest realizowanie  w sposób uniemożliwiający dostęp do nich    osób trzecich.

4. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie CS Veterans  oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży.

5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zawarcie Umowy i zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

6.Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 •  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

7. Klient Sklepu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania usunięcia.

8. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zawiera również Polityka Prywatności.

 

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen, ewentualnych pomyłek i błędów drukarskich  w tym również w zakresie kolorów towarów przedstawionych na stronach Sklepu, oraz  barw, odcieni lub kolorów powstałych  w wyniku  użycia towarów oferowanych na stronach Sklepu.  
 5. Wszystkie produkty w ofercie sklepu CSVeterans spółka cywilna należy stosować zgodnie z kartą techniczną lub instrukcją obsługi. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie towarów zamówionych przez Kupującego tzn.  niezgodnie z ich przeznaczeniem i zapisami w karcie technicznej lub instrukcją obsługi. Kupujący zobowiązany jest we własnym zakresie do zapoznania się z kartą techniczną lub instrukcją obsługi zakupionego towaru w Sklepie i podczas używania tego towaru w trakcie pracy do przestrzegania przepisów BHP oraz stosowania środków ochrony osobistej.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 7. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 14 kwietnia 2020 r.